Algemene voorwaarden bij masterclasses Mozaïekatelier Colorito

Algemene voorwaarden Masterclasses

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Mozaïekatelier Colorito afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een masterclass of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, masterclasses, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, masterclass, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, masterclasses, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Natasja Mulder behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per masterclass of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 6 deelnemers per masterclass of cursus .

2.5 Als een masterclass vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende masterclass of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een masterclass of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de masterclass, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even, met daarbij de contactgegevens van uw vervanger.

4. Annulering/verplaatsing door Mozaïekatelier Colorito
4.1 Mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden masterclass of cursus te annuleren. Mocht een masterclass of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Natasja Mulder is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de masterclass of cursus de datum van een masterclass of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de masterclass of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Natasja Mulder is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden masterclass of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De masterclass vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de masterclass niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingenzonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Het gebruik van materiaal

6.1 Tijdens de lessen wordt uitsluitend gewerkt met glas, niet met tegels. Het mozaïekmateriaal wordt aangeschaft in Mozaïek-atelier Colorito. Eigen meegebracht materiaal kan niet worden gebruikt.

7: Klachten
7.1 Heb je een klacht over een masterclass of cursus? Neem dan contact met Mozaïekatelier Colorito op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8: Aansprakelijkheid
8.1 Mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de masterclass of cursus.
8.2 Tijdens de masterclass en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen of schade kunnen veroorzaken. Mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen of schade aan personen en zal eventuele schade niet vergoeden. Mozaïek-atelier Colorito biedt tijdens de masterclass gratis het gebruik aan van veiligheidsbrillen, de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het dragen hiervan. Verder adviseert Mozaïek-atelier Colorito om een schort te dragen of kleding te dragen die vuil, of in het uiterste geval, beschadigd mag worden.

8.3 Schade aan eigendom van Mozaïekatelier Colorito/ Natasja Mulder berokkend door deelnemer of cursist zal altijd voor 100% op deelnemer/cursist worden verhaald. Dit geldt voor zowel alle inpandige als uitpandige eigendommen van Natasja Mulder en in bruikleen gestelde cursusmaterialen. Tijdens de masterclass of cursus bevindt u zich op privé terrein van mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder. U wordt geacht dit op de algemeen gebruikelijke manier te respecteren zoals in de wet beschreven en plaatsen die niet voor u toegankelijk zijn gesteld ook niet te betreden.

9: Geheimhouding
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een masterclass- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, masterclass-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Mozaïekatelier Colorito/Natasja Mulder toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9.3  Mozaïek-atelier Colorito heeft het recht foto’s in het openbaar te publiceren van de door deelnemers tijdens de lessen gemaakte projecten.

10: Overig
10.1 Natasja Mulder behoudt zich altijd het recht om de masterclasses en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
10.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een masterclass of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de masterclass, en te weigeren voor volgende masterclasses of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

10.4 De masterclass kan plaatsvinden tijdens de normale openingsuren van het atelier. Er kunnen dan dus altijd mensen het atelier bezoeken die ook te woord gestaan willen worden.

 Voor overige vragen kun je contact opnemen met Natasja Mulder van Mozaïekatelier Colorito.